Det här är GestaltPartner

Vår erfarenhet är att upplevelsebaserad inlärning är det mest hållbara. Hos oss blir lärandet inte bara en tanke, en inspiration eller en reflektion – DET BLIR ETT HÅLLBART LÄRANDE!

Vi är experter på chefs- och ledarskapsutbildningar, ledningsgrupputveckling och chefs- och ledarstöd.

Vi har en unik leda-på-distans kompetens och erfarenhet.

Vår målgrupp är de organisationer och företag som söker kostnadseffektiva konsultinsatser som är hållbara.

Vi är experter på kommunikation, chefs- och ledarskap och organisationsstrukturer och dess dynamik.

Vi arbetar alltid utifrån en helhetssyn där organisatoriska strukturer, funktioner, arbetssätt och relationell ledarskaps- och medarbetarkommunikation integreras.

Alla våra konsultinsatser är skräddarsydda och anpassade för individen, gruppen eller företaget/organisationen.
Varje insats är unik och vi formar upplägget tillsammans.

GestaltPartner samarbetar med PT-Lådan som är en hälsosam tillagad matlåda för dig i farten. Läs mer här

Vi erbjuder både öppna och internt skräddarsydda ledarskapsprogram för chefer och ledare som har som mål att bidra till trygga, effektiva och dynamiskt kommunikativa chefer och ledare som fokuserar sin prestation och levererar och som bidrar till ett bättre arbetsklimat och en effektiv/konkurrenskraftig och hållbar verksamhet.

Till våra ledarskapsprogram

Vi erbjuder skräddarsydda konsultinsatser på individ- grupp- och organisationsnivå, utifrån aktuell forskning och vetenskap och utgår i våra insatser från en mix av management, organisationspsykologi och gestaltisk teori.

Våra medarbetare är alla seniora och erfarna – du kan känna dig trygg med att insatsen är upplagd på ett pedagogiskt och professionellt sätt som främjar bästa möjliga utveckling

Hos oss kan du känna dig trygg med att vi är uppdaterade på den senaste forskningen vad gäller ledarskaps- och organisationsutveckling

Skräddarsytt i ordets rätta bemärkelse – vi värnar om dig som studerande vid våra utbildningar, och om dig som medarbetare, ledare/chef i organisationen/företaget, utifrån dem ni är och där ni är, organisatoriskt, yrkesmässigt och personligt.

Hos oss kan du räkna med 100% engagemang.

Vi förstår din yrkesvardag – vi har lång egen erfarenhet som medarbetare, chefer och ledare i företag och organisationer.

Vi bidrar till att förenkla det som kanske inte alltid är enkelt – det bidrar till att det blir begripligt och hanterbart.

Vi håller vår trovärdighet högt och genomför endast utbildningsuppdrag och konsultinsatser som vi har omfattande kompetens och erfarenhet av.

Ordet ’Gestalt’ i vårt företagsnamn betyder helhet eller helt sammanhang. När vi arbetar tillsammans med dig är både Du och Ditt sammanhang i fokus.

Vårt teoretiska grundfundament är en unik mix av organisatorisk beteendevetenskaplig gestaltteori, aktuell forskningsbaserad ledarskap- och managementteori och humanistisk utvecklingspsykologi.

Vi ger dig via vårt arbetssätt en möjlighet till ökad medvetenhet, perspektiv, kunskap och utveckling/förändring på både bredden och djupet. Vi tar avstamp i dina behov och mål, stöttar och utmanar, tränar och ’slipar’ och har ambitionen att ’ha roligt på vägen dit’.

Att skapa en trygg anpassad ram för utbildnings- och konsultinsatsen och den personliga och professionella utveckling som ska rymmas där

Att sträva efter effektivitet, ansvars- och arbetsglädje

Att respektera mångfald, gränser och var och ens rätt att vara sig själv

Att följa god etik

Att leva som vi lär och lära som vi lever

GestaltPartner har tydliga etiska riktlinjer som samtliga medarbetare har ansvar för att följa.

  • På ett respektfullt sätt vara uppmärksam på den andres integritetsgräns
  • Ansvarsfullt hålla moral och etik levande i varje stund och, om moraliska och etiska frågor eller dilemman uppstår, söka egen handledning.
  • Garantera sekretess i all yrkesutövning.
  • Inte vilseleda uppdragsgivare genom att skapa orealistiska förväntningar och i alla avseenden agera professionellt, och endast acceptera sådana uppdrag som vi har kompetens och resurser för att utföra.
  • Undvika att agera i potentiellt motstridiga positioner eller uppdrag parallellt, utan att berörda uppdragsgivare/parter i förväg informeras om detta.
  • Inte ingå i sexuell relation med medarbetare eller kund.
  • Att genomföra kostnadseffektiva insatser.

Vi har väl dokumenterade policys inom områdena miljö, hälsa, säkerhet, kvalitet, arbetsmiljö och kompetensförsörjning.

  • Helena Zenzé

  • Utöver de som presenteras här samarbetar vi också med andra konsulter med särskild kompetens och expertis.